• +90 342 317 2000

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
UYGULAMALI MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ (İNTÖRN) YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç

MADDE 1. BuYönergeninamacı; Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesine bağlı tüm Bölümlerde uygulanacak olan “Uygulamalı Mühendislik Eğitimi (İNTÖRN)” ile ilgili esasları düzenlemektir.
Kapsam

 

MADDE 2. Bu Yönerge; Gaziantep ÜniversitesiMühendislik Fakültesi’ndeki eğitim ve öğretime halen devam etmekte olan tüm bölümlerin lisans programlarını (daha sonra açılacak ve/veya öğrenci alacak bölümler de dahil) kapsar.
Dayanak

 

MADDE 3. Bu Yönerge, 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

 

MADDE 4.BuYönergedegeçen;
a) Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü
b) Senato: Gaziantep Üniversitesi Senatosunu
c) UME/İNTÖRN: Uygulamalı Mühendislik Eğitimini
d) İntörn Takip Kurulu (İTAK): İntörn uygulamalarını takip ve kontrol eden Kurulu
e) İntörn Öğrencisi: Bölümünde almak zorunda olduğu tüm dersleri alarak Genel Not Ortalaması (GNO/GPA) en az 2.00 olan öğrenciyi
f) İNTÖRN dönemi: Katalogdaki 8. Dönemi yada öğrencinin Bölümünde almak zorunda olduğu tüm dersleri tamamladıktan ve Genel Not Ortalaması (GNO/GPA) en az 2.00 olduktan sonraki ilk yarıyılı
g) Ders Bitirme Dönemi: Katalogdaki 7. Dönemi veya İNTÖRN döneminden önceki son yarıyılı
h) GADEK: Gaziantep Üniversitesi tarafından akredite edilmiş Kurum ve Kuruluşları
i) Protokol: GAÜN ve GADEK arasındaki uyulması gereken hususları belirten ve İTAK tarafından hazırlanıp Senato tarafından kabul edilen metni
ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM
İntörn İle İlgili Genel Esaslar

MADDE 5. İNTÖRN öğrencileri, bu sıfatı kazandığı andan sonraki ilk dönemin ders kayıtları sırasında kendi bölümünün ders koduna eklenecek EO400 koduyla “EngineeringOrientation” dersine kayıt yaptırır.

 

MADDE 6. İntörn öğrencisiAkademik takvimde belirlenen süreler içinde öncelik belirleyerek 5 tane GADEK seçer. Yerleştirme işlemi, İTAK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. İlk yerleştirmede yerleştirilemeyen İntörn öğrencilerine yine Akademik takvim çerçevesinde ikinci bir yerleştirme hakkı tanınır.
MADDE 7.İNTÖRN dönemi, Final süresi dahil olmak üzere bir yarıyıl eğitim öğretim dönemini kapsar.

 

MADDE 8. İNTÖRN öğrencisinin devam zorunluluğu iş günü üzerinden %90’dır.
 

MADDE 9. İNTÖRN dönemine başlamadan geçerli bir mazereti nedeniyle kayıt donduran bir öğrenci, takip eden diğer yarıyılda İNTÖRN yapar ve kayıt dondurduğu yarıyıl eğitim öğretim süresinden sayılmaz.
 

MADDE 10. Yaz Okulu’nda (açıldığı takdirde) alabileceği dersler ile derslerini tamamlayan ve not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkaran öğrenciler, takip eden Sonbahar döneminde İNTÖRN dönemine kayıt yaptırabilirler.
 

MADDE 11. Her bir İNTÖRN öğrencisinin başarı durumunun takibi ve değerlendirmesi için ilgili Bölümden bir Öğretim üyesi, Bölüm Başkanlığı tarafından atanır. Öğretim Üyesi atamasında, her bir Öğretim Üyesinin danışmanı olduğu öğrencilere atanmasına öncelik verilir.
 

MADDE 12. İNTÖRN dönemi bitiminde ilgili danışman Öğretim üyesi tarafından Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan harf notlarından birisi takdir edilir. En az CC alan İNTÖRN öğrencisi başarılı sayılır. DC ve daha düşük not alan öğrenciler İNTÖRN Dönemini tekrar etmek zorundadır. Tekrar edilen İNTÖRN dönemi için aynı işletmede mi yoksa başka bir İşletmede mi İNTÖRN yapacağı, ilgili Danışman Öğretim Üyesinin görüşleri doğrultusunda İTAK tarafından karar verilir.
 

MADDE 13. İNTÖRN öğrenicisinin hangi esaslar çerçevesinde başarılı veya başarısız sayılacağı İTAK tarafından hazırlanan ve Senato tarafından kabul edilen “İNTÖRN Uygulama Esasları” kapsamında değerlendirilir.
 

MADDE 14. İNTÖRN öğrencilerinin danışmanlığı, Bölüm Başkanlığı tarafından İNTÖRN uygulamasına kapsamında Öğretim Üyelerine İşletme ve Öğrenci sayıları açısından eşit olarak dağıtılmasına özen gösterilir.
 

MADDE 15. Staj derslerinin 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmasına Bölümler karar verecektir.
 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


İntörn Takip Kurulu’nun (İTAK) Görev Yetkileri:
MADDE 16. İNTÖRN ile ilgili sekretarya ve koordinasyon işlemlerini Mühendislik Fakültesi Dekanlığı bünyesindeki İTAK ofisi takip eder.

 

MADDE 17.İTAK, Rektör tarafından Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri arasından atanan bir Başkan ve iki Üye olmak üzere üç yıllığına atanan üç üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden atanabilir. Rektör, gerekli gördüğü durumlarda üyelerde değişiklik yapabilir.
 

MADDE 18. İTAK, Gaziantep İli öncelikli olmak üzere Yurt içindeki tüm ilgili Kuruluşlarla irtibata geçerek GADEK kapsamına girmek isteyen işletmeleri tespit eder ve gerektiğinde günceller. İTAK web sayfasından GADEK kapsamındaki tüm işletmeleri ilan eder.
 

MADDE 19. Her bir İşletme ile Protokol imzalandıktan sonra O İşletme GADEK kapsamına alınmış olur.
 

MADDE 20. Protokol, ilgili İşletmenin Yönetim Kurulu Başkanıveya en üst imza yetkilisiile Rektör arasında imzalandıktan sonra yürürlüğe girer.
 

MADDE 21. Bir işletmenin GADEK kapsamına girebilmesi için gerekli şartları İTAK belirler.
 

 

GEÇİCİ MADDELER:
 

EK GEÇİCİ MADDE 1:Halen mevcut olan Yönetmeliğe göre 2012-2013 Güz dönemi sonu itibariyle mezun olacak öğrenciler İNTÖRN uygulamasından muaf tutulur.
 

EK GEÇİCİ MADDE 2: İNTÖRN uygulaması ile birlikte değişen katalog nedeniyle 2012-2013 Güz dönemi sonu itibariyle GNO’sı 2.00’dan düşük olan, veya daha önce alamadığı en fazla 2 dersi alarak mezun olabilecek öğrenciler de İNTÖRN öğrencisi sayılır ve alamadığı dersleri İNTÖRN uygulama saatleri dışında BİRİNCİ ya da İKİNCİ ÖĞRETİM öğrencileri ile birlikte alabilirler.
 

EK GEÇİCİ MADDE 3: Bitirme dönemindeki bir öğrenci İNTÖRN öğrencisi olabilme şartını sağlaması koşuluyla Bitirme döneminde alması gereken normal ders yüküne ek olarak2ders daha ek olarak alabilir.
 

EK GEÇİCİ MADDE 4: 2012-2013 eğitim öğretim yılına mahsus olmak üzere öğrenciler, İNTÖRN döneminden sonraki ilk yaz okulunda da ders alabilirler. Ders almasına rağmen mezun olamayan öğrenciler mezun oluncaya kadar güz ve bahar dönemlerinden ders alabilirler.
 

EK GEÇİCİ MADDE 5: İNTÖRN döneminde ders almak durumunda olan öğrencilerin GADEK’te gündüz yada gece vardiyası ile İNTÖRN yapabilmesine İTAK karar verir.
 

EK GEÇİCİ MADDE 6: 2012-2013 eğitim öğretim yılına mahsus olmak üzere İNTÖRN döneminde ve Yaz Okulunda alınacak derslerle GNO’sını en az 2.00’a çıkaramayacak öğrenciler, İNTÖRN Öğrencisi sayılmazlar.
 

EK GEÇİCİ MADDE 7: 2012-2013 Güz veya Bahar Döneminde alacakları derslerle mezun olacak ERASMUS Öğrencileri İNTÖRN uygulamasından muaf tutulur.