• +90 342 317 2000

 

GÖNÜLLÜ STAJ

Gönüllü staj, öğrencilerin mesleki bilgi, görgü ve tecrübesini arttırmak amacıyla yaptıkları çalışmalardır.

Öğrenciler, bireysel olarak başvuruda bulundukları kurum ve kuruluşlardan kabul aldıktan sonra gönüllü stajlarını yapabilirler.

Gönüllü staj için kabul alan öğrencilerimiz stajlarına başlamadan önce sigorta işlemlerinin yapılabilmesi için dilekçe yazmaları gerekmektedir.

Gönüllü stajlarda belirlenen süre boyunca “İş Kazası ve Meslek Hastalıkları’’ sigortası fakültemiz tarafından karşılanmaktadır. Öğrencilere, Üniversite tarafından herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacaktır. Gönüllü staj süresi en fazla 2 aydır. Bir öğrenciye sadece bir defa için gönüllü staj izni verilir.

 

GÖNÜLLÜ STAJ BAŞVURU SÜREÇLERİ

Öğrencilerimiz staj yapacağı kurumdan kabul aldıktan sonra kendi bölüm başkanlığına bir dilekçe yazmaları gerekmektedir. Bu stajın “uygunluğu” için bölüm başkanının onayı ile dilekçe Fakülte Sekreterliğine verilir. Fakülte Dekanlığı, gönüllü stajı onaylar ya da ret eder. Onaylanan gönüllü staj belgeleri İTAK ofisine teslim edilir. Öğrencilerin “İş Kazası ve Meslek Hastalıkları’’ sigortası İTAK ofisi tarafından yapılır. Ret edilen başvuruların gerekçeli kararı öğrenciye bildirilir. Onaylanan dilekçe örneğinin bir fotokopisi öğrencide kalacaktır. İntörne başlayan öğrenciler gönüllü staj yapamazlar.

Bölümler, gönüllü stajlarla alakalı olarak farklı değerlendirme süreçleri (staj raporu isteme gibi) uygulayabilirler. Başvuru Formuna ve Dilekçe Örneğine aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

http://eng.gantep.edu.tr/upload/files/Ba%C5%9Fvuru%20Formu.docx

http://eng.gantep.edu.tr/upload/files/Dilek%C3%A7e%20%C3%96rne%C4%9Fi(1).docx

 

İSTEĞE BAĞLI STAJ YAPABİLME ŞARTLARI

A) İsteğe bağlı staj yapmak isteyen öğrenci, ilk dört yarıyıldaki derslerinin tamamını başarmış olması gerekir.

B) Öğrencinin genel not ortalaması 2.5 üzerinde olması gerekir.

C) Staj yapılacak kurum/kuruluşun ISO 1000 (Türkiye'nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu) listesinde yer alması gerekir. Bu sanayi kuruluşunun son beş yılda herhangi bir zamanda ilk 1000 içerisinde yer alması yeterlidir.

 

İSTENEN BELGELER

A) Başvuru formu

B) Dilekçe

C) Öğrenci belgesi

D) Staj yapılacak kurum/kuruluşun ISO 1000 (Türkiye'nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu) listesinde yer aldığını gösterir internet çıktısı.

E) Not döküm belgesi (Transkript)

F) Staja kabul edildiğini gösteren yazı

 

Not: Cumhurbaşkanlığı Ulusal Staj Programı kapsamında yapılacak stajlar için yukardaki şartlar aranmaz.